• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ďťż
Piątek. 14 grudnia 2018. Imieniny Obchodzą: Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion.
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:421. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w każdej, nawet najmniejszej gminie powinna być powołana Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisję powołuje (w zależności od wielkości gminy) wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Od 1 marca 2012 r. siedzibą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, są pomieszczenia Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin przy ul. Floriańskiej 8a.


Posiedzenia MKRPA odbywają się co drugi wtorek.

Skład osobowy Komisji:

Bogusława Wójcik ? przewodnicząca

Bogusław Czeluśniak ? z-ca przewodniczącej

Margot Wysocka

Anna Szajnar

Marzena Lechwar

Krystyna Łopatkiewicz

Jadwiga Jaworska

Józef Biernacki


Zadania MKRPA w Jaśle.

Na mocy art. 43 ust 3 oraz art. 25 i art. 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Komisji należy:

1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wobec  osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej Jasła.

3. Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Opiniowanie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach działań Komisji wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy.

Wzór wniosku Pobierz plik pdf.

2.Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o występowaniu przesłanek z art. 24 ustawy
i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy u poddaniu się leczeniu odwykowemu.

3.Skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy).

4.Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych (art. 26 ustawy).

5.Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust 3 ustawy).

Do dokumentacji należą:

- opinie biegłych;

- protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą (i ewentualnych świadków potwierdzających występowanie przesłanek z art. 24 ustawy);
- protokół z rozmowy z osobą nadużywającą o ile do takiej rozmowy doszło;

- inne dokumenty w sprawie, takie jak: informacje z policji, z wywiadu środowiskowego, od pedagoga szkolnego
i inne.

Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego są objęte poufnością.