• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Czwartek. 18 października 2018. Imieniny Obchodzą: Julian, Łukasz, René.
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:421. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:179. Error 9: Invalid character

Zarzadzenia

Email Drukuj PDF

w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunkw korzystania z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowywaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z pn. zm.) oraz Zarzdzenia Nr IV/1/2017 Burmistrza Miasta Jasa z dnia 02.01.2017 r. w sprawie przyjcia regulaminu organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Jale

Więcej…

Email Drukuj PDF

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIZYWANIA PROBLEMW ALKOHOLOWYCH
W JALE

 

Rozdzia I

 

Postanowienia oglne

 

1

 

  1. 1.Regulamin Organizacyjny Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych
    w Jale, zwany dalej ?Regulaminem Organizacyjnym?, okrela organizacj
    wewntrzn oraz zasady pracy Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Jale zwanej dalej ?Komisj?.
  2. 2.Komisja dziaa na podstawie obowizujcych przepisw prawa, w tym ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487), Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii oraz niniejszegowykonujc zadania z nich wynikajce.
Więcej…

Email Drukuj PDF

Zarzdzenie Nr III/213/2012

Burmistrza Miasta Jasa

z dnia 19.12.2012 r.

 

w sprawie powoania Penomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziaania uzalenieniom

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwizku z art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.nr 70, poz.473 ze zm. ), zarzdzam co nastpuje:

1. W celu realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw alkoholowych powouj na Penomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziaania uzalenieniom Pani Iwon Byczek.

2. Zakres obowizkw Penomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziaania uzalenieniom okrela zacznik do niniejszego zarzdzenia.

3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

                                                                                                               Burmistrza

                                                                                                          Andrzej Czernecki

 

Więcej…

Email Drukuj PDF

ZARZDZENIE Nr III/44/2013

Burmistrza Miasta Jasa

z dnia 06.03.2013 r.

w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunkw korzystania z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowywaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z pn. zm.) oraz Zarzdzenia Nr III/8/2013 Burmistrza Miasta Jasa z dnia 10.01.2013 r. w sprawie przyjcia regulaminu organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Jale

zarzdzam co nastpuje:

 

Więcej…

Email Drukuj PDF

Zarzdzenie Nr III/43/2013
Burmistrza Miasta Jasa
z dnia 06.03.2013 r.

w sprawie wzoru legitymacji czonka Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Jale.

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z pn. zm.) oraz art.79a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z pn. zm.), w zwizku z 1 Zarzdzenia Nr II/145/2007 Burmistrza Miasta Jasa z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego zarzdzenia w sprawie ustalenia skadu osobowego Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Jale

zarzdzam, co nastpuje:

1. W celu dokonywania przez czonkw Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Jale kontroli przestrzegania zasad i warunkw korzystania z zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych, o ktrej mowa w art. 18 ust. 8 ustawy dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z pn. zm.), ustala si wzr legitymacji czonka Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Jale, jak w Zaczniku do niniejszego Zarzdzenia.

2. Legitymacja czonka Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Jale jest wana na okres penienia funkcji czonka Komisji i podlega zwrotowi z dniem w ktrym osoba przestaje peni funkcj czonka Komisji.

3. Wydawanie legitymacji czonkom Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Jale oraz ich ewidencj prowadzi Wydzia Kultury Sportu i Spraw Spoecznych Urzdu Miasta w Jale.

4. Wykonanie niniejszego Zarzdzenia powierza si Penomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziaania Uzalenieniom Urzdu Miasta Jasa.

5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

                                                                                                                       Burmistrz 
Andrzej Czernecki

Więcej artykułów…