• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Niedziela. 17 grudnia 2017. Imieniny Obchodzą: Florian, Jolanta, Łazarz, Olimpia, Warwara, Żyrosław.

Zarzadzenia

ZARZĄDZENIE Nr IV/86/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 01 czerwca 2017 r.

Email Drukuj PDF

w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr IV/1/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 02.01.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle

Więcej…

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle

Email Drukuj PDF

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W JAŚLE

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

  1. 1.Regulamin Organizacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    w Jaśle, zwany dalej „Regulaminem Organizacyjnym”, określa organizację
    wewnętrzną oraz zasady pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle zwanej dalej „Komisją”.
  2. 2.Komisja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487), Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz niniejszegowykonując zadania z nich wynikające.
Więcej…

Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr III/213/2012

Burmistrza Miasta Jasła

z dnia 19.12.2012 r.

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.nr 70, poz.473 ze zm. ), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych powołuję na Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Panią Iwonę Byczek.

§ 2. Zakres obowiązków Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

                                                                                                               Burmistrza

                                                                                                          Andrzej Czernecki

 

Więcej…

Zarządzenie w sprawie kontroli punktów wg. ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE Nr III/44/2013

Burmistrza Miasta Jasła

z dnia 06.03.2013 r.

w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr III/8/2013 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10.01.2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle

zarządzam co następuje:

 

Więcej…

Zarządzenie w sprawie legitymacji czlonka MKRPA

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr III/43/2013
Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 06.03.2013 r.

w sprawie wzoru legitymacji członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle.

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz art.79a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), w związku z § 1 Zarządzenia Nr II/145/2007 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle

zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu dokonywania przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18 ust. 8 ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), ustala się wzór legitymacji członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Legitymacja członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle jest ważna na okres pełnienia funkcji członka Komisji i podlega zwrotowi z dniem w którym osoba przestaje pełnić funkcję członka Komisji.

§ 3. Wydawanie legitymacji członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle oraz ich ewidencję prowadzi Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.

§ 4. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta Jasła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                       Burmistrz 
Andrzej Czernecki

Więcej artykułów…